@toparkft

Kedves Látogató!

Weboldalunk frissítés alatt áll, kérjük szíves türelmét!

Adatvédelmi szabályzat


I. Bevezetés

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 216/679 Rendelete (a továbbiakban Rendelet) előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá, hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak a gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a 2011. évi CXII. Törvény is előírja.

A TOP-ÁR Kft teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Az alábbiakban megfogalmazott tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget. A tájékoztatást közzé tesszük a Társaság Honlapján, vagy az érintett személy részére, kérésre meg kell küldeni.


II. Adatkezelő megnevezése

Szolgáltató, adatkezelő megnevezése

Név / cégnév: TOP-ÁR Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Jókai u.57. sz.

Telephely: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 68. sz.

Cégjegyzékszám: 03-09-123369

Adószám: 23572135-2-03

Nyilvántartási szám (NAIH): -

Weboldal megnevezése, címe: https://top-ar.hu/ és https://hu-hu.facebook.com/toparkft/

Az adatkezelési tájékoztató elérhetősége: https://top-ar.hu/adatkezelesi-szabalyzat

Az adatkezelő elérhetőségei

Név / cégnév: TOP-ÁR Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Jókai u.57. sz.

Levelezési cím: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 68. sz.

E-mail: iroda@top-ar.hu

Képviselő: Varga Liviu

Telefon: +36 20 568 2286

Fax: -

(A továbbiakban Társaság)

Fogalom meghatározások:

 • a GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 • az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 • címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 • harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


III. A Szabályzat célja

Jelen szabályzatban a TOP-ÁR Kft. (6400 Kiskunhalas, Jókai u. 68. sz.) az általa gyűjtött és kezelt személyes adatok védelmére vonatkozó feltételeit rögzíti biztosítva az érintettek jogait, eleget téve az alkalmazandó jogszabályok követelményeinek.

Jelen szabályok kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

 • a 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”);
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (továbbiakban: „GDPR”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”);
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény („Mtk.”),
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet,
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről,
 • 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.


IV. Tájékoztatáshoz való jog és adatmódosítás

Az érintettek bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a Társaságtól az általunk kezelt, rájuk vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik, és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. A Társaság a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. Továbbá az érintettek bármikor kérhetik a helytelenül rögzített adataiknak helyesbítését vagy azok törlését, vagy adatainak zárolását, illetve tiltakozhatnak személyes adatainak kezelése ellen.

A Társaság a kérelem benyújtásától számított 15 napon belül törli az adatokat, amennyiben ez lehetséges - ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók -, illetve tájékoztatást ad kérelmével, a törlési kérelme esetleges elutasításával, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban.

Egyebekben a Társaság az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Kérelmet a Társaság alábbi elérhetőségeire küldött nyilatkozattal lehet benyújtani:

 • e-mailben: iroda@top-ar.hu
 • postai úton: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 68. sz.

Kérjük, hogy kapcsolattartó ügyintézőként Varga Liviu ügyvezetőt jelöljék meg!


V. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a Társaság érintettjeinek önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló „Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozata” alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az érintettek kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek.

Az adatkezelés célja a Társaság üzleti tevékenységéhez és a kiszolgáló folyamatokhoz szükséges adatgyűjtés és az érintettek jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag jogszabályon alapuló hatósági intézkedés alapján, vagy az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.


VI. A Társaság által alkalmazott adatkezelési, adatvédelmi irányelvek

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat a Társaság az érintettek hozzájárulása alapján és kizárólag célhoz kötötten használja fel.

A Társaság, mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott adatokat az Infotv. rendelkezéseinek, a fenti I. pontban hivatkozott jogszabályoknak és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat a jelen Szabályzatban meghatározott adatkezelőkön kívül harmadik félnek át nem adja.

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. Az érintettet tájékoztatni kell az adatkezelés céljáról és arról, hogy az adatokat kik fogják kezelni, illetve feldolgozni. Az adatkezelésről való tájékoztatás megtörténik, ha jogszabály rendelkezik a már létező adatkezelésről - továbbítással vagy összekapcsolással történő adatfelvételről.

A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet. A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik. A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Ha a szolgáltatott adatok kiadása a Társaság harmadik országbeli címzettek vagy nemzetközi szervezetek számára szükségessé válik, úgy ehhez minden esetben előzetesen és írásban kérjük az érintett hozzájárulását a GDPR rendelet 49. cikk (1) bekezdésének megfelelően.

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Társaság, mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által előírt korlátozásokat minden esetben betartja.

A Társaság kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezen irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá, más számára fel nem tárhatók; illetve a dokumentumokat elkülönítve, elzárva tárolja.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek, szerverek a Társaság tulajdonát képezik;
 • a számítógép munkaállomásokon található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni;
 • a hálózati kiszolgáló (szerver) gépen tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá; a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében az IT szabályzatnak megfelelően kerüli el a Társaság az adatvesztést;
 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető;
 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik; a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését.


VII. Az Adatkezelés időtartama

A munkavállaló által megadott Személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg az érintett nem kéri az adatok törlését. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes adatkezelőnél törlődik.


VIII. Az adatkezelés helyszíne

 • 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 68. sz. telephelyen


IX. A kezelt adatok speciális esetei


i. Az adatfeldolgozók megnevezése

Adatfeldolgozó: az a természetes, vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.).

Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően az alábbi tájékoztatást adjuk:


ii. Társaságunk IT szolgáltatói

Társaságunk a Honlapja fenntartásához és kezeléséhez, valamint az informatikai rendszerek üzemeltetésére és karbantartására adatfeldolgozót vesz igénybe. Ezen adatfeldolgozó megnevezése a következő:

Web-fejlesztő:

Név / cégnév: Bernard László e.v.

Székhely: 6000 Kecskemét, Károli Gáspár u. 3.

Nyilvántartási szám: 36820883

Adószám: 66626550-1-23

Képviselő: Bernard László

Telefonszám: +36/20-364-1461

E-mail cím: design@b3reedesign.hu


Domain regisztráció:

Név / cégnév: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5.

Cégjegyzékszám: 01-09-882068

Adószám: 13962982-2-42

Képviselő: Komáromi Zsolt György

Telefonszám: +36/1-4323-232

E-mail cím: domreg@dotroll.com


Rendszergazda:

Név / cégnév: CONNEXTION KFT (Nagy Zoltán)

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 13.

Cégjegyzékszám: 03-09-109190

Adószám: 12693199-2-03

Képviselő: Kakas Szabolcs Jácint ügyvezető

Telefonszám: +36/70-209-8558

E-mail cím: zolikanagy@gmail.com


iii. Társaságunk könyvviteli szolgáltatója

Társaságunk a jogszabályokban előírt adó- és számviteli kötelezettségei teljesítését külső szakértői szerződés keretében megbízott szolgáltató közreműködésével végzi. A megbízott Könyvelő Iroda, mint adatkezelő munkatársai teljes titoktartás mellett, az átadott személyes és Társaságunk működésével kapcsolatos gazdasági adatokat teljes titoktartás mellett, teljes felelősséggel kezelik és jogszabályban előírtak betartásával továbbítják az illetékes hatóságok felé.

Könyvvizsgálóként szerződéssel külső szolgáltatót vesz igénybe, aki hozzáfér (kezeli) a Társaságunkkal szerződés, megbízás, vagy kifizetői kapcsolatba lévő természetes személyek adataihoz is. Ezen adatfeldolgozók megnevezése a következő:

Könyvelő iroda:

Név / cégnév: VÁN IRODA Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Kőrösi út 8 Cégjegyzékszám: 03-09-102641 Adószám: 11032773-2-03

Képviselő: Ván Barna

Telefonszám: +36/70 317-34-60, +36/77 522-410

E-mail cím: ugyvezeto@vaniroda.hu


Könyvvizsgáló:

Név / cégnév:

Székhely:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Képviselő:

Telefonszám:

E-mail cím:


iv. Társaságunk vagyonvédelmi szolgáltatója

Ezen adatfeldolgozó munkatársai Társaságunk megbízásából vagyonvédelmi szolgáltatásokat végeznek. A szolgáltató megnevezése:

Név / cégnév: HALAS-PAJZS Vagyonvédelmi Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 14.

Cégjegyzékszám: 03-09-107976

Adószám: 11949325-2-03

Képviselő: Fődi István

Telefonszám: Kastyják János +36 70-317-1369

E-mail cím: info@halaspajzs.hu


Tárhely üzemeltető:

Név / cégnév: HALAS-PAJZS Vagyonvédelmi Kft.

Székhely: 6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 14.

Cégjegyzékszám: 03-09-107976

Adószám: 11949325-2-03

Képviselő: Fődi István

Telefonszám: Kastyják János +36 70-317-1369

E-mail cím: info@halaspajzs.hu


Rendelkezünk kamerás megfigyelő rendszerrel.

(Térkép a 3. sz. mellékletben)


X. Munkavállalókkal, megbízottakkal kapcsolatos adatkezelés


i. Az adatkezelés célja

A Társaság munkavállalóinak (esetlegesen családtagjainak) és megbízottjainak személyes adataihoz jut hozzá a munkavégzéshez vagy juttatásokhoz köthető folyamatok során, a jogszabályok vagy harmadik fél által előírtak szerint.


ii. Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

Az adatkezelésekre a Társaság munkavállalója/megbízottja által történt előzetes hozzájárulásán keresztül kerül sor.

A Társaság munkavállalója/megbízottja írásos nyilatkozatban tudomásul veszi, hogy személyes adatainak kezelését a jogszabályokban előírt esetekben és módon (bérszámfejtéshez, adókedvezményhez, hatósági ellenőrzéshez, személyi biztonsági tanúsítványhoz, gépjármű meghatalmazáshoz stb.) munkáltató kezeli, harmadik féllel megosztja. A munkavállaló/megbízott azt is tudomásul veszi, hogy munkavégzés során szükséges kapcsolattartásra a Társaság a meghatározott adatokat harmadik félnek továbbítja. A nyilatkozatban nem nevesített esetekben az érintett egyedi, írásos hozzájárulásával adja meg hozzájárulását.

A munkavállaló/megbízott saját kérésére harmadik fél számára kiállított dokumentációban (pl. munkáltatói igazolás) szereplő adatok kezelésére az igazolás kérésével adja meg hozzájárulását.


iii. Az Adatkezelés időtartama

A megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés mindaddig tart, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg az érintett a személyes adatainak törlését az Info törvény 14. § c) pontja szerint nem kérte. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes adatkezelőnél törlődik.

Kivétel ez alól szerződésekben, a hatóságok által előírt esetekben és a vállalat tevékenysége során keletkezett dokumentációkban megadott személyes adatok kezelése, amelyeknek utólagos törlésére nincs mód. A Társaság ebben az esetben a személyes adatok egyéb helyen történő törléséről gondoskodik.


iv. A kezelt adatok köre

Munkavégzéshez köthető adatkezelés (kapcsolattartás) esetén a harmadik féllel megosztott személyes adatok: a családnév, keresztnév, munkahelyi telefonszám, munkahelyi e-mail cím, munkahelyi levelezési cím, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok.

A jogszabályban rögzített adatkezelés esetén a jogszabály szerinti adatok kerülnek rögzítésre (előbbieken túl TAJ szám, bankszámlaszám, adóazonosító szám, lakcím, életkor, jogosítvány, gyermek kora stb.). Különleges kategóriájú adatok (munkaköri egészségügyi alkalmasság, keresőképtelenség ténye, várandósság, megváltozott munkaképesség, táppénzes állomány, fogyatékosság stb.) rögzítése a jogszabálynak való megfelelés céljából történik.

A Társaság üzleti céljainak megvalósítása érdekében a munkakörök betöltéséhez szükséges, az alkalmasságot, a képzettséget igazoló, a külső oktatásokkal kapcsolatos feljegyzések, bizonyítványok másolhatók, bizalmas ügyiratként kezelve megőrzendők, de minden esetben az érintett munkavállaló írásos hozzájárulásával.


v. Az adatkezelésre jogosultak köre

Az érintett személyes adataihoz a Társaság érték teremtő tevékenységének folytatásához a munkaköri leírás és a munkautasítások szerint illetékes munkatársainak van hozzáférése.

Amennyiben a Társaságnak átadott adatok továbbítása harmadik fél számára szükségessé válik, amely lehet harmadik országbeli címzett vagy nemzetközi szervezet és azt az érintett nyilatkozata nem tartalmazza, úgy ehhez a Társaság minden esetben előzetesen és írásban kéri az érintett hozzájárulását.


vi. Adatbiztonsági intézkedések

A kezelt adatokat elektronikusan a Társaság saját e-mail szerverén és belső hálózatán tárolja megfelelő védelemmel, ahhoz illetéktelen (a vállalaton belüli és kívüli személy) hozzáférése nem lehetséges. Szerződéses vagy jogszabály által előírt esetben az elektronikus/nyomtatott dokumentumot átvevő biztosítja az adatok megfelelő kezelését.


XI. Állásjelentkezés


i. Az adatkezelés célja

A jelentkezési szándék elbírálása, a meghirdetett állásra jelentkezők értesítése a kiválasztási folyamat során, illetve annak lezárását követően.


ii. Az adatkezelés jogalapja, meghatározása

Az adatkezelésekre a jelentkezők önkéntes hozzájárulásával kerül sor. A hozzájárulást a jelentkező a személyes adatai önkéntes megadásával adja meg.


iii. Az adatkezelés időtartama

A megadott adatokkal kapcsolatos adatkezelés mindaddig tart, amíg az adatkezelés célja fennáll, illetve amíg a jelentkező a személyes adatainak törlését az Info törvény 14. § c) pontja szerint nem kérte. Ez esetben az adat a jelen Szabályzatban meghatározott összes adatkezelőnél törlődik.


iv. A kezelt adatok köre

A jelentkezés dátuma, családnév, keresztnév, születési dátum, telefonszám, e-mail cím, a munkavégzéshez szükséges képesítésekre és ismeretekre vonatkozó adatok, a betölteni kívánt munkakörre vonatkozó információk, fizetési igény, a jelentkező által csatolt önéletrajz, az ebben szereplő adatok, illetve a munkaközvetítőnek önkéntesen megadott információk. Különleges kategóriájú adatok kezelése nem történik.

Amennyiben a Társasághoz benyújtott pályázati anyagban szereplő adatok külső ellenőrzése is szükségessé válik, úgy ehhez minden esetben előzetesen és írásban kérjük a pályázó hozzájárulását.


v. Az adatkezelésre jogosultak köre

A pályázók által megadott személyes adatokhoz a Társaság kiválasztási folyamatában szükségszerűen résztvevő, a munkaerő felvételben javaslattételi vagy döntési jogkörrel rendelkező illetékes munkatársainak van hozzáférése. Személyes adatokat harmadik személyeknek, harmadik ország címzettjének vagy nemzetközi szervezetnek a Társaság nem ad át.


vi. Adatbiztonsági intézkedések

A kezelt adatokat elektronikusan a Társaság saját e-mail szerverén és belső hálózatán tároljuk megfelelő védelemmel, ahhoz illetéktelen (a vállalaton kívüli személy) hozzáférése nem lehetséges. Az adatok nyomtatva csak az állásjelentkezés folyamatának végéig kerülhetnek tárolásra, utána meg lesznek semmisítve.


XII. WEB oldal működtetésével kapcsolatos kötelezettségek

A TOP-ÁR Kft, mint adatkezelő, szolgáltató a weboldal működtetése során a partner döntésének megfelelő tartalommal kezelheti az oldalon regisztrált személyek adatait abból a célból, hogy részükre megfelelő szolgáltatást nyújthasson.

A Társaság teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

Ez az adatkezelési tájékoztató a természetes személyek személyes adatai védelméről és az adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete alapján készült, figyelemmel a 2011. évi CXII. törvény tartalmára, amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.


i. Az adatkezelés irányelvei

Az adatkezelés célja többletszolgáltatás nyújtása és a partner részéről indított önkéntes kapcsolatfelvétel. A regisztrációs adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása.

Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint végzi a személyes adatok kezelését és betartja a vonatkozó jogszabályok előírásait, különös figyelemmel az alábbiakra:

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.
 • A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.
 • A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.
 • A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.
 • Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.


ii. Az adatkezelés érintettjei

Az adatkezelésben érintettek köre a weboldal önkéntes regisztrációs felhasználói, az adatkezelés jogalapja az érintett személy bejegyzéskor keletkező hozzájárulása.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.


iii. Az adatkezelés időtartama és az adatok törlése

Az adatkezelés időtartama mindig a konkrét felhasználói cél függvénye, de az adatokat haladéktalanul törölni kell, ha az eredetileg kitűzött cél már megvalósult.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulását az érintett személy bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. Amennyiben a törlésnek jogszabályi akadálya nincs, ez esetben adatai törlésre kerülnek.

Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról, de ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Amennyiben az érintett személy használni kívánja a regisztráció nyújtotta előnyöket, azaz igénybe kívánja venni a weboldal ez irányú szolgáltatását, szükséges a kért személyes adatok megadása. Az érintett személy nem köteles személyes adatokat megadni, az adatszolgáltatás elmaradása számára semmilyen hátrányos következménnyel nem jár.

Az érintett személy jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje, helyesbítse, illetve kiegészítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

A személyes adatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken. Az érintett személy élhet a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogával.


XIII. Számlakiállítás

Az adatkezelés célja elektronikus számla kiállítása és küldése a számlázó program segítségével a program adatbázisában szereplő partnerek felé direkt elektronikus módon, valamint lehetőség van kiküldésre e-mail mellékletként és/vagy kinyomtatva papír alapon is.

Az adatkezelés jogalapja jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés.

Az adatkezelésben érintettek köre a szolgáltató vevőpartnerei.

Az adatkezelés időtartama. Az adatkezelés jogszabályi előírás, illetve a hozzájárulás visszavonásáig történik. Az adatkezeléshez történő hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben.

Az adatok megismerésére jogosultak az adatkezelő és alkalmazottai.

Az adatok tárolási módja: elektronikus, vagy papír alapon.

A számlaadatok módosítása vagy törlése kezdeményezhető e-mailben, telefonon vagy levélben a fentebb megadott elérhetőségi lehetőségeken.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelési adatok konkrét célja

Név - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cégnév - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

Cím - Azonosítás, kapcsolattartás, számlázás.

E-mail - Azonosítás, kapcsolattartás.

Telefon - Azonosítás, kapcsolattartás.

Adószám / adóazonosító - A vevő azonosítása.

Számlaadatok - A számla azonosítása.

Számlakiállítás időpontja - Technikai információs művelet.


Bérelt tárhely és számlázó program: Axel Pro Számlázó Program – 1év

A számla készítésekor a szükséges adatok bevitelre kerülnek (Név, Cím, adószám), majd amikor lezárásra kerül a számla, az automatikusan lejelentésre kerül a NAV-nál.

Név / cégnév: Axel Professional Softwares Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Dobó István krt. 13. III. em. 11..

Cégjegyzékszám: 03-09-123443

Adószám: 23588790-2-03

Képviselő: Obsuszt Norbert

Telefonszám: +36-1-510-0081

E-mail cím: info@axel-szamlazo.hu

Az adatok törlése az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor történik meg. Ön bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez történő hozzájárulását a kapcsolattartási e-mail címre küldött levélben. A számlázási adatok törlése jogszabályi előírás szerint történhet meg.

Az érintett személy tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen, e tekintetben a fentebb részletezett adatkezelési információk és ezen tájékoztató, valamint a tájékoztatóban ismertetett jogszabályok szerinti eljáráshoz jogosult.


XIV. Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. A közösségi média az internetet és az online megjelenési lehetőségeket használja annak érdekében, hogy a felhasználók tartalombefogadókból tartalomszerkesztővé váljanak.

A közösségi média az internetes alkalmazások olyan felülete, amelyen a felhasználók által létrehozott tartalom található, ilyen például a Társaságnál is alkalmazásban lévő Facebook.

A közösségi média megjelenési formái lehetnek nyilvános információk, előadások, bemutatók, termékek vagy szolgáltatások ismertetése. A közösségi médiában megjelent információk formái lehetnek fórumok, blogbejegyzések, kép-, videó-, és hanganyagok, üzenőfalak, e-mail üzenetek, stb.

A fentieknek megfelelően a kezelt adatok köre a személyes adatokon túl lehet a felhasználó nyilvános profilképe is.

Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint.

Fontos figyelembe venni, hogy amikor a felhasználó feltölt vagy beküld valamilyen személyes adatot, világszerte érvényes engedélyt ad a közösségi oldal üzemeltetőjének arra, hogy az ilyen tartalmakat tárolhassa és felhasználhassa. Ezért nagyon fontos meggyőződni arról, hogy a közzétett információ közléséhez a felhasználó teljes jogosultsággal rendelkezik-e.


Facebook

Név /cégnév: Facebook Ireland Limited

Székhely: 4 Grand Canal Square, Grand Canal

Harbour, Dublin 2, Ireland

Cégjegyzékszám: VAT Reg. No. IE9692928F

Adószám: nem ismert

Képviselő: nem ismert

Telefonszám: nem ismert

E-mail cím: nem ismert


XV. Adatfeldolgozók


i. Tárhelyszolgáltató:

Név / cégnév: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Cégjegyzékszám: 01-09-882068 Adószám: 13962982-2-42

Képviselő: Komáromi Zsolt György

Telefonszám: 0614323232

E-mail cím: domreg@dotroll.com


ii. e-mail szolgáltató:

Név / cégnév: DotRoll Kft.

Székhely: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5. Cégjegyzékszám: 01-09-882068 Adószám: 13962982-2-42

Képviselő: Komáromi Zsolt György

Telefonszám: 0614323232

E-mail cím: domreg@dotroll.com

A Partnerünk által megadott (személyes) adatokat a tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szerver tárolja. Az adatokhoz csak kijelölt munkatársaink, illetve a szervert üzemeltető munkatársak férhetnek hozzá, de mindannyian felelősséggel tartoznak az adatok biztonságos kezeléséért.

A tevékenység megnevezése: tárhelyszolgáltatás, szerverszolgáltatás.

Az adatkezelés célja: az elektronikus kommunikációs eszközök működésének biztosítása.

A kezelt adatok: az érintett által megadott személyes adatok.

Az adatkezelés időtartama és az adatok törlésének határideje. Az adatkezelés a weboldal működésének végéig, illetve a weboldal működtetője és a tárhelyszolgáltató közötti szerződéses megállapodás szerint történik. Az érintett személy szükség esetén a tárhelyszolgáltatót megkeresve is kérheti adatai törlését.

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, illetve jogszabályon alapuló adatkezelés.


iii. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréshez való jog

Az adatkezelésben érintett Partner által megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet tőlünk, hogy cégünk milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A helyesbítéshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk hogy valamely adatát módosítsuk. Erről az Ön kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedünk, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A törléshez való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának törlését. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A zároláshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül kérheti tőlünk adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az Ön kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megtesszük, az Ön által megadott e-mail elérhetőségre tájékoztatást küldünk.

A tiltakozáshoz való jog

A megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, és a döntéséről Önt e-mailben tájékoztatjuk.


XVI. A szabályzat módosítása

A Társaság fenntartja magának a jogot, hogy a jelen szabályzatot egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

XVII. Jogérvényesítési lehetőségek

Az Ön által tapasztalt jogellenes adatkezelés esetén értesítse cégünket, így lehetőség nyílik arra, hogy rövid időn belül helyreálljon a jogszerű állapot. Az Ön érdekében mindent megteszünk, hogy a vázolt probléma megoldódjon.

Munkavállaló/megbízott Partner bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel, illetve ha úgy tapasztalja, hogy sérültek jogai az ügyvezetéshez tud az érintett fordulni:

 • Név: Varga Liviu ügyvezető
 • telefonon: +36 20 568 2286
 • e-mailben: iroda@top-ar.hu
 • postai úton: 6400 Kiskunhalas, Jókai u. 68. sz.

Amennyiben az Ön megítélése szerint a jogszerű állapot nem állítható helyre, értesítse erről a hatóságot az alábbi elérhetőségen:

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 2013. évi V. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen Személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Jelen szabályzat alkalmazását 2021. szeptember 15. napjától rendeli el a TOP-ÁR Kft. vezetősége.


Mellékletek:


1. sz. Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről munkavállalónak

2. sz. Partneri tájékoztatás

3. sz. Tájékoztatás a kamerás megfigyelő rendszerről

4. sz. Megfigyelési tájékoztató munkavállalók számára

5. sz. Munkavállalói tájékoztató a munkára alkalmas állapot vizsgálatáról

 

Kiskunhalas, 2021.09.13.

Jóváhagyom:

Varga Liviu

ügyvezető